panelarrow

BezpiecznyKierowca.com.pl

Szerokiej drogi

transport towarów niebezpiecznych

Transport ADR — kiedy jest potrzebny?

Transport drogowy może służyć do przewozu różnego rodzaju towarów, jednak szczególną uwagę należy poświęcić ładunkom odznaczonym jako niebezpieczne. Transport tego typu towarów nazywany jest transportem ADR i chcąc go realizować, trzeba spełnić szereg rygorystycznych wymagań oraz posiadać odpowiednią wiedzę, aby przewieźć dany ładunek w taki sposób, by nie zagrażał on bezpieczeństwu innych osób. Warto więc wiedzieć dokładnie czym jest transport ADR, kiedy jest on niezbędny, jakie były zmiany klasy niebezpieczeństwa w transporcie ADR oraz dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm podczas transportu ADR?

Czym jest transport ADR?

ADR to skrót od L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Jest to dokument, który reguluje zasady przewozu towarów uznawanych powszechnie potencjalnie szkodliwe dla ludzi i środowiska. Odnosi się on zarówno do opakowań, sposobu zabezpieczenia ładunków, jak i oznaczeń substancji niebezpiecznych. Umowa ta została zawarta w Genewie w 1957 roku, jednak weszła w życie dopiero końcem stycznia 1968 roku. Aktualnie dokument ten jest dostosowywany co 2 lata do najnowszych ustaleń technicznych i prawnych. Jest również prawnie wiążący dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Kiedy transport ADR jest niezbędny?

Transport ADR jest niezbędny wtedy, gdy planujemy realizować przewóz różnego rodzaju materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych, które zostały wskazane w przepisach. Warto zauważyć, że tego typu przewóz może realizować wyłącznie uprawniona osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie ADR. Tego typu zaświadczenie można uzyskać dopiero po ukończeniu 21 roku życia, a wyjątkiem są jedynie kierowcy pojazdów należących do wojska. Oznacza to, że nie każda firma i nie każdy kierowca będzie mógł realizować tego typu transport. Przewóz materiałów niebezpiecznych może być prowadzony wyłącznie w odpowiednio przystosowanym pojeździe, wyposażonym w niezbędne oznaczenia ostrzegawcze, które jednocześnie informują o rodzaju przewożonego towaru. 

Transport ADR – klasy niebezpieczeństwa

ADR to dokument, który składa się z części głównej oraz dwóch bardzo istotnych załączników A i B. Pierwszy z nich, czyli załącznik A, zawiera wszelkie produkowane na świecie substancje niebezpieczne i dzieli je na klasy zagrożenia oraz opisuje warunki, w jakich dopuszczalny jest ich przewóz. Zgodnie z tym załącznikiem materiały niebezpieczne dzielą się na:

 • Klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2 – gazy
 • Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 5 – materiały samozapalne
 • Klasa 6 – materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
 • Klasa 7 – materiały utleniające
 • Klasa 8 – nadtlenki organiczne
 • Klasa 9 – materiały trujące
 • Klasa 10 – materiały zakaźne
 • Klasa 11 – materiały promieniotwórcze
 • Klasa 12 – materiały żrące
 • Klasa 13 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B zawiera z kolei wszelkie normy i wymogi dotyczące zarówno samej konstrukcji pojazdu, który przeznaczony jest do transportu towarów niebezpiecznych, jak i poziomu kompetencji i wyszkolenia załogi, która bierze udział w realizacji tego przewozu.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy podczas transportu ADR?

Transport ADR to zadanie, które wymaga odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, aby można było je zrealizować w pełni bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Z tego względu chcąc przenieść różnego rodzaju materiały niebezpieczne, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która posiada odpowiednie pozwolenia, a także wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu transport może być przeprowadzony w zgodzie z prawem i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.